” హృదయములను పరీక్షించు దేవుడు” | ” Hrudayamulanu Parikshinchu Devudu “