” దీర్ఘశాంతము గల దేవుడు” | ” Dheerghashantamugala Devudu “