” దీనులను లేవనెత్తు దేవుడు” | “Deenulanu Levanettu Devudu”