” దయా దాక్షిణ్యములు గల దేవుడు” | Dayaa Dakshinyamugala Devudu