” జ్ఞానము అనుగ్రహించు దేవుడు” | ” Gnanamu Anugrahinchu Devudu “