240422 | “ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట ద్వారా దక్కించుకొనుట.” Vol-1 D | by Bro Olive Green

Tags: , , ,

240422 | “ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట ద్వారా దక్కించుకొనుట.” Vol-1 D | by Bro Olive Green

Message Code: 240422

100422 | “ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట ద్వారా దక్కించుకొనుట.” Vol-1 B | by Bro Olive Green

Message Code: 100422

030422 | “ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట ద్వారా దక్కించుకొనుట.” Vol-1 A | by Bro Olive Green

Message Code: 030422