Lock Down Spiritual Messages

300920| 5BX- 120 | సమస్యలు |by Bro Olive Green

290920| 5BX- 119| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-21(ఇతరుల కార్యములు) |by Bro Olive Green

280920| 5BX- 118| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-20(పరిశుద్ధుల పరిచర్యలలో ….-Vol-5) |by Bro Olive Green

260920| 5BX- 117| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-19(పరిశుద్ధుల పరిచర్యలలో ….-Vol-4) |by Bro Olive Green

250920| 5BX- 116| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-18(పరిశుద్ధుల పరిచర్యలలో ….-Vol-3) |by Bro Olive

240920| 5BX- 115| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-17(పరిశుద్ధుల పరిచర్యలలో ….-Vol-2) |by Bro Olive Green

230920| 5BX- 114| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-16(పరిశుద్ధుల అవసరతలు-Vol-1) |by Bro Olive Green

210920| 5BX- 113| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-15(ఆర్ధిక క్రియలు) |by Bro Olive Green

190920| 5BX- 112| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-14(యాగములు) |by Br Olive Green

180920| 5BX- 111| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-13(క్రీస్తు నియమము) |by Br Olive Green

170920| 5BX- 110| Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-12(అవసరమైన క్రియలు ఎలా చేయాలి?) |by Br Olive Green

160920| 5BX- 109 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-11(అవసరమైన క్రియలు) | by Br Olive Green

150920| 5BX- 108 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-10(అర్హత కలిగిన క్రియలు) | by Br Olive Green

140920| 5BX- 107 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-9(మాలిన్యము అంటని క్రియలు) | by Br Olive Green

120920| 5BX- 106 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-8(చేయదగని క్రియలు) | by Br Olive Green

110920| 5BX- 105 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-7(C) | by Br Olive Green

100920| 5BX- 104 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-7(B) | by Br Olive Green

080920| 5BX- 103 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-7(A) | by Br Olive Green

070920| 5BX- 102 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-6 | by Br Olive Green

050920| 5BX- 101 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-5 | by Br Olive Green

040920| 5BX- 100 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-4 | by Br Olive Green

030920| 5BX- 99 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-3 | by Br Olive Green

020920| 5BX- 98 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-2 | by Br Olive Green

010920| 5BX- 97 | Satkriyalu – సత్క్రియలు – Part-1 | by Br Olive Green

310820| 5BX- 96 |Paraloka Praardhana-13(Asahyamuga Enchabaduta)| by Br Olive Green

290820| 5BX- 95 |Paraloka Praardhana-12(Vadulukonuta)| by Br Olive Green

280820| 5BX- 94 |Paraloka Praardhana-11(Devuni Santhoshaparachuta-Part-6)| by Br Olive Green

270820| 5BX- 93 |Paraloka Praardhana-10(Devuni Santhoshaparachuta-Part-5)| by Br Olive Green

240820| 5BX- 92 |Paraloka Praardhana-9(Devuni Santhoshaparachuta-Part-4)| by Br Olive Green

220820| 5BX- 91 |Paraloka Praardhana-8(Devuni Santhoshaparachuta-Part-3)| by Br Olive Green

210820| 5BX- 90 |Paraloka Praardhana-7(Devuni Santhoshaparachuta-Part-2)| by Br Olive Green

200820| 5BX- 89 |Paraloka Praardhana-6(Devuni Santhoshaparachuta)| by Br Olive Green

190820| 5BX- 88 |Paraloka Praardhana-5(Swapariksha)| by Br Olive Green

180820| 5BX- 87 |Paraloka Praardhana-4| by Br Olive Green

170820| 5BX- 86 |Paraloka Praardhana-3| by Br Olive Green

150820| 5BX- 85 |Paraloka Praardhana-2| by Br Olive Green

140820| 5BX- 84 |Paraloka Praardhana-1| by Br Olive Green

130820| 5BX- 83 |Painunna sangathulanu vethakuta Part -8(Vipareethamaina Kanksha)| by Br Olive Green

120820| 5BX- 82 | Painunna sangathulanu vethakuta Part -7(Aascharya Anubhavalu) | by Br Olive Green

110820| 5BX- 81 | Painunna sangathulanu vethakuta Part -6(Sukhasakthi Numdi Shramanubhavamloniki)

100820| 5BX- 80 | Painunna sangathulanu vethakuta part -5(Nijamaina Taggimpu) | by Br Olive Green

070820| 5BX- 79 | Painunna sangathulanu vethakuta part -4 | by Br Olive Green

060820| 5BX- 78 | Painunna sangathulanu vethakuta part -3 | by Br Olive Green

050820| 5BX- 77 | Painunna sangathulanu vethakuta part -2 | by Br Olive Green

030820| 5BX- 76 | Painunna sangathulanu vethakuta part -1 | by Br Olive Green

010820| 5BX-75 | Deenatvamu – Ontaritanamu-Part-5 | by Br Olive Green

310720| 5BX-74 | Deenatvamu – Ontaritanamu-Part-4 | by Br Olive Green

300720| 5BX-73 | Deenatvamu – Ontaritanamu-Part-3 | by Br Olive Green

290720| 5BX-72 | Deenatvamu – Ontaritanamu-Part-2 | by Br Olive Green

280720| 5BX-71 | Deenatvamu – Ontaritanamu-Part-1 | by Br Olive Green

270720| 5BX-70 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(J) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

250720| 5BX-69 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(I) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

240720| 5BX-68 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(H) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

230720| 5BX-67 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(G) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

220720| 5BX-66 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(F) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

210720| 5BX-65 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(E) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

200720 | 5BX-64 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(D) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

170720 | 5BX-63 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(C) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

160720 | 5BX-62 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(B) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

150720 | 5BX-61 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-5(A) (Devuni Rajyamu) | by Br Olive Green

140720 | 5BX-60 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-4 (Fasting -Upavasamu) | by Br Olive Green

130720 | 5BX-59 | Rahasya Jeevitamu – రహస్యజీవితము | Part-3 | by Br Olive Green

110720| 5BX-58 | Rahasya Jeevitamu – రహస్య జీవితము | Part-2 | by Br Olive Green

100720| 5BX-57| Rahasya Jeevitamu – రహస్య జీవితము | Part-1 | by Br Olive Green

080720 | 5BX-56| Samadhanaparachuvaru – సమాధానపరచువారు | by Br Olive Green

070720 | 5BX -55|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-8(Lalitha Kalalu) |by Br Olive Green

060720 | 5BX -54|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-7(Samketika Paricharya)| by Br Olive Green

040720 | 5BX -53|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-6(Sahitya Paricharyalu) | by Br Olive Green

030720 | 5BX -52|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-5(Saamajika Spruha) | by Br Olive Green

020720 | 5BX -51|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-4 | by Br Olive Green

010720 | 5BX -50|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-3 | by Br Olive Green

300620 | 5BX -49|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-2 | by Br Olive Green

290620 | 5BX -48|Sahavasamu -Aatma Varamulu-Paricharyalu-1 | by Br Olive Green

270620 | 5BX -47|Sahavasamu -Pilupuku Arhatalu -4 | by Br Olive Green

250620 |5BX-46| Sahavasamu -Pilupu Gurthinchuta-4 | by Br Olive Green

240620 |5BX-45| Sahavasamu -Pilupu Gurthinchuta-3 | by Br Olive Green

230620 |5BX-44| Sahavasamu -Pilupu Gurthinchuta-2 | by Br Olive Green

220620 |5BX-43| Sahavasamu -Pilupu Gurthinchuta-1 | by Br Olive Green

200620 | 5BX-42 | Sahavasamu -Dvesimchabadani Jeevithalu-4 | by Br Olive Green

190620 | 5BX-41 | Praanamunu Dveshinchuta – Pariksha-3 | Hating Life – Exam-3 | by Br Olive Green

180620 | 5BX-40 | Praanamunu Dveshinchuta – Pariksha-2 | Hating Life – Exam-2 | by Br Olive Green

170620 | 5BX-39 | Praanamunu Dveshinchuta – Pariksha-1 | Hating Life – Exam-1 | by Br Olive Green

160620 | 5BX-38 | Sahavasamu -Vembadinchuta | Fellowship-Follow | by Br Olive Green

150620 | 5BX-37 | Sahavasamu -Upekshinchukonu Jeevitham | by Br Olive Green

120620 | 5BX-36 |Sahavasamu -Anudina Siluva | Fellowship -Carrying Cross Everyday| by Br Olive Green

110620 | 5BX-35 | Sahavasamu -Sanghamulo Sahakarapu Sishyatvamu-3| by Br Olive Green

100620 | 5BX-34 | Sahavasamu -Sanghamulo Sahakarapu Sishyatvamu-2| by Br Olive Green

090620 | 5BX-33 | Sahavasamu -Sanghamulo Sahakarapu Sishyatvamu | by Br Olive Green

060620 | 5BX-32 | Sahavasamu -Sanghamulo Paricharya Koraku Asakthi-4| by Br Olive Green

050620 | 5BX-31 | Sahavasamu -Sanghamulo Paricharya Koraku Asakthi-3| by Br Olive Green

040620 | 5BX-30 | Sahavasamu -Sanghamulo Paricharya Koraku Asakthi-2| by Br Olive Green

030620 | 5BX-29 | Sahavasamu -Sanghamulo Paricharya Koraku Asakthi-1 | by Br Olive Green

020620 | 5BX-28 | Sahavasamu -Satyamaina Suvartha | Fellowship -True Gospel | by Br Olive Green

300520 |5BX-27| Sahavasamu -Suvartha Koraku Bharamu-2|Fellowship -Burden for Gospel-2| by Br Olive Green

290520 | 5BX-26 |Sahavasamu -Saakshyamaina Vechchani Sthithi| by Br Olive Green

270520|5BX-25| Sahavasamu -Suvartha Koraku Bharamu|Fellowship -Burden for Gospel| by Br Olive Green

260520 | 5BX-24 | Sahavasamu -Sanghamu lo Nivu | Fellowship -YOU in the Church| by Br Olive Green

230520 | 5BX-23 | Sahavasamu -Siddapatu | Fellowship -Preparation| by Br Olive Green

220520 | 5BX-22 |Sahavasamu -kshemabhivruddi | Fellowship -Edification| by Br Olive Green

200520 | 5BX-21 | Sahavasamu -Lakshyamu | Fellowship -Target| by Br Olive Green

190520 | 5BX-20 | Sahavasamu -Phalimpu | Fellowship -Fruitfulness| by Br Olive Green

180520 | 5BX-19|Sahavasamu -Devuni Kutumbamu | Fellowship -God’s Family| by Br Olive Green

160520 |5BX-18|Sahavasamu -Keelu | Fellowship -Joint| by Br Olive Green

150520 |5BX-17|Sahavasamu -Kreestu vale |Fellowship -Like Jesus| by Br Olive Green

130520 | 5BX-16| Devuni Sthutinchuta & Keerthinchuta | Singing & Praising GOD| by Br Olive Green

120520 |5BX-15| Praardhana -Rajula Koraku | Prayer -For Kings| by Br Olive Green

110520|5BX-14|Praardhana-Daivika Svaroopam Koraku/Prasamtata Koraku|Prayer-To get Gods Image & Peace | by Br Olive Green

090520| 5BX-13 | Praardhana -Rogamu-Swasthata | Prayer – Disease-Healing | by Br Olive Green

080520| 5BX-12 | Praardhana -Swasthata Koraku | Prayer -For Healing | by Br Olive Green

060520| 5BX-11 | Praardhana -Koduvaina Gnanamu-2 | Prayer -Lacking in Wisdom-2 | by Br Olive Green

050520| 5BX-10 | Praardhana -Koduvaina Gnanamu-1 | Prayer -Lacking in Wisdom-1 | by Br Olive Green

040520| 5BX-9 |Praardhana -Vidhanaalu -Melukuva| Prayer -Types -Alert| by Br Olive Green

020520| 5BX-8 |Praardhana -Devuni Nundi Avakasam Pondutaku | Prayer -To get an Opportunity from GOD| by Br Olive Green

010520| 5BX-7 |Praardhana -Hrudayalalo-Viswasamu | Prayer -Faith In HEART| by Br Olive Green

290420|5BX-6| Praardhana-Devuni Nundi Shakti Pondadaniki| Prayer-To get a Strength from GOD|by Br Olive Green

280420|5BX-5| Praardhana-Devuni Nundi Shanti Pondadaniki | Prayer-To get a Peace from GOD| by Br Olive Green

270420|5BX-4|Praardhana-Aatmanu Chaitanyaparachukonuta |Prayer – Reviving the Spirit| by Br Olive Green

240420| 5BX-3|Vakyamuto Yedurinchuta | Confrontation with the Word | by Br Olive Green

220420| 5BX-2| Rakshanalo Yedhuguta | Growing in Salvation| by Br Olive Green

210420| 5BX-1|Vakyamu Chaduvuta | Reading Word of GOD| by Br Olive Green