271220 | “రాజ్య సంబంధులు ” -Vol : 4 (తలుపు వేసిన తరువాత) | by Bro Olive Green

271220 | “రాజ్య సంబంధులు ” -Vol : 4 (తలుపు వేసిన తరువాత) | by Bro Olive Green

Message Code: 271220

201220 | “రాజ్య సంబంధులు ” -Vol : 3 (తలుపు వేసిన తరువాత) | by Bro Olive Green

Message Code: 201220

131220 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-15)(“రాజ్య సంబంధులు ” -Vol : 2 (తలుపు వేసిన తరువాత) | by Bro Olive Green

Message Code : 131220

061220 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-14) ( “రాజ్య సంబంధులు / రాజ్య కుమారులు” -Vol : 1) | by Bro Olive Green

Message Code: 061220

291120 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-13)( “ఫలములు కూర్చుకొనుట -Vol-3(b)”) | by Bro Olive Green

Message Code: 291120

221120 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-12)( “ఫలములు కూర్చుకొనుట -Vol-3”) | by Bro Olive Green

Message Code: 221120

151120 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-11) ( “రెండు చెట్లు – ఫలములు-Vol – 2” (కోతకు సమయం)) | by Bro Olive Green

Message Code: 151120

081120 | Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-10) ( “రెండు చెట్లు – ఫలములు-Vol – 2” (కోతకు సమయం)) | by Bro Olive Green

Message Code: 081120

011120| Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-9) ( “రెండు చెట్లు – ఫలములు-Vol – 1” ) | by Br Olive Green

Message Code: 011120

251020| Durashalu – 20(తీర్పును తప్పించుకొను పద్ధతులు- Part-8) ( “వస్త్రము” ) | by Br Olive Green

Message Code: 251020