010522 | “ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట ద్వారా దక్కించుకొనుట.” Vol-1 E | by Bro Olive Green