101021|నలి…చేయబడుట-Part-6 (ప్రాణము గూర్చి చింతించకుండుట-1) | by Bro Olive Green

101021|నలి…చేయబడుట-Part-6 (ప్రాణము గూర్చి చింతించకుండుట-1) | by Bro Olive Green

Message Code : 101021

031021|నలి…చేయబడుట-Part-5 (ప్రాణము ద్వేషించుట-3) | by Bro Olive Green

Message Code : 031021

260921|నలి…చేయబడుట-Part-4 (ప్రాణము ద్వేషించుట-2) | by Bro Olive Green

Message Code : 270921

190921|నలి…చేయబడుట-Part-3 (ప్రాణము ద్వేషించుట) | by Bro Olive Green

Message Code : 190921

120921|నలి…చేయబడుట-Part-2 (ప్రాణము పోగొట్టుకొనుట) | by Bro Olive Green

Message Code : 120921

050921|”దుర్నీతిపరులు” Vol : 30( “రాయి”…..మీద పడుట-Part-6) | by Bro Olive Green

Message Code : 050921

290821|”దుర్నీతిపరులు” Vol : 29( “రాయి”-మన మీద పడుట-Part-5) | by Bro Olive Green

Message Code : 290821

220821|”దుర్నీతిపరులు” Vol : 28( “రాయి”-మన మీద పడుట-Part-4) | by Bro Olive Green

Message Code : 220821

150821|”దుర్నీతిపరులు” Vol : 27( “రాయి”-మన మీద పడుట-Part-3) | by Bro Olive Green

Message Code : 150821

080821|”దుర్నీతిపరులు” Vol : 26(మూల రాయి-Part-2) | by Bro Olive Green

Message Code : 080821