” రక్షణకు కారణభూతుడైన దేవుడు ” | ” Rakshanaku Karanabhutudaina Devudu “

” రక్షణకు కారణభూతుడైన దేవుడు ” | ” Rakshanaku Karanabhutudaina Devudu “

Message Code : 240918 Share Share This:

Continue Reading

” ఆనందమును అనుగ్రహించు దేవుడు ” | ” Anandamunu Anugrahinchu Devudu “

Message Code : 100918 Share Share This:

Continue Reading

” తెలివి అనుగ్రహించు దేవుడు ” | ” Thelivi Anugrahinchu Devudu “

Message Code : 270818 Share Share This:

Continue Reading

” జ్ఞానము అనుగ్రహించు దేవుడు” | ” Gnanamu Anugrahinchu Devudu “

Message Code : 130818 Share Share This:

Continue Reading

” హృదయములను పరీక్షించు దేవుడు” | ” Hrudayamulanu Parikshinchu Devudu “

Message Code : 230718 Share Share This:

Continue Reading

” దీనులను లేవనెత్తు దేవుడు” | “Deenulanu Levanettu Devudu”

Message Code : 090718 Share Share This:

Continue Reading

” దీర్ఘశాంతము గల దేవుడు” | ” Dheerghashantamugala Devudu “

Message Code : 250618 Share Share This:

Continue Reading

” దయా దాక్షిణ్యములు గల దేవుడు” | Dayaa Dakshinyamugala Devudu

Message Code : 110618 Share Share This:

Continue Reading

‘మాట తప్పని దేవుడు’ | ‘Mata Tappani Devudu’

Message Code : 280518   Share Share This:

Continue Reading

” యెహోవా మహా దేవుడు” | ” Yehova maha Devudu “

Message Code : 140518 Share Share This:

Continue Reading