150422 | దేవుని “రక్షణ” సంకల్పం | by Bro Olive Green