Ee Margam Paricharyaki, Shramalu Ki margam | Vol-3